Privacyverklaring De Reclamefabriek Amsterdam B.V.

De Reclamefabriek Amsterdam B.V. (hierna: “De Reclamefabriek”) neemt uw privacy serieus. Deze privacyverklaring (“Privacyverklaring”) beschrijft de soorten persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken over individuen, hoe wij die informatie kunnen gebruiken, met wie wij deze kunnen delen, en uw rechten en keuzes met betrekking tot ons gebruik van de informatie.

Informatie die wij verkrijgen en hoe wij die gebruiken

Informatie door u verstrekt via onze website, e-mail of social media-pagina’s

In verband met uw gebruik van onze website of mobiele site (gezamenlijk: “de Sites”), e-mailadressen en social media-pagina’s, is het mogelijk dat u ons persoonsgegevens verstrekt. Tot de persoonsgegevens die wij van u kunnen verkrijgen, behoren uw naam, e-mailadres en persoonsgegevens in content die u indient, bijvoorbeeld wanneer u ons e-mailt, wanneer u een online formulier invult, of wanneer u een bericht op onze social media-pagina’s plaatst. Wij gebruiken deze informatie omdat dit noodzakelijk is voor ons gerechtvaardigd belang, ter uitvoering van een overeenkomst met u of, indien wettelijk vereist, na uw toestemming te hebben gevraagd, om:

 • onze diensten aan u te leveren;
 • te reageren op uw verzoeken en vragen;
 • onze diensten te analyseren;
 • uw ervaring op de Site te verbeteren;
 • data-analyse en marktonderzoek uit te voeren;
 • u informatie en aankondigingen over onze dienstverlening toe te sturen.

Wij kunnen de persoonsgegevens die wij verkrijgen ook op andere manieren gebruiken. In dat geval verstrekken wij een specifieke kennisgeving op het moment van het verzamelen van de persoonsgegevens.

E-mailings

Als u zich aanmeldt voor onze e-mailings of als u een contactpersoon bent van een van onze klanten, kunnen wij uw naam en e-mailadres gebruiken om u informatie en aankondigingen over onze dienstverlening toe te zenden. Daarnaast kunnen wij deze informatie en andere door u verstrekte informatie gebruiken zoals hierboven is beschreven (zie: Informatie door u verstrekt via onze website, ons e-mailadres of onze social media-pagina’s). U kunt zich altijd weer van onze nieuwsbrief uitschrijven door op de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief te klikken.

Seminars en evenementen

Wanneer u zich inschrijft om een door ons georganiseerd seminar of evenement te bezoeken of daaraan deel te nemen, gebruiken wij de informatie om u in te schrijven voor het evenement. Daarnaast kunnen wij die informatie en andere door u verstrekte informatie gebruiken zoals hierboven is beschreven (zie: Informatie door u verstrekt via onze website, ons e-mailadres of onze social media-pagina’s).

Zakelijke contacten

Als u een contactpersoon bent bij een (potentiële) klant of leverancier, hebben wij mogelijk uw contactgegevens verkregen van u, uw bedrijf of via uw social mediaprofiel dat u ons ter beschikking hebt gesteld. Wij gebruiken deze persoonsgegevens op basis van onze gerechtvaardigde belangen, voor de uitvoering van een overeenkomst, of, indien nodig, na uw toestemming te hebben gevraagd, om:

onze diensten aan u te kunnen leveren of om uw diensten in te kunnen kopen;
te kunnen reageren op uw verzoeken en vragen;
u informatie en aankondigingen over onze dienstverlening toe te sturen.

We kunnen de persoonsgegevens ook gebruiken in de context van een voorstel of aanbesteding voor een campagne of klant als u deel uitmaakt van het voorgestelde projectteam. Indien nodig om te voldoen aan de voorwaarden voor de aanbesteding, kunnen wij u vragen om een Verklaring Omtrent het Gedrag te overleggen.

Content op onze Site, in andere communicaties en in campagnemateriaal

Onze Site, social media-pagina’s, nieuwsbrief en andere communicaties kunnen content bevatten zoals interviews, testimonials, beoordelingen, blogs, reclameboodschappen en door ons ontworpen campagnemateriaal. De inhoud kan persoonsgegevens bevatten, zoals namen, afbeeldingen, stemmen en tekst. Wij verkrijgen en publiceren de persoonsgegevens voor deze doeleinden op basis van onze gerechtvaardigde belangen of, indien nodig, na om toestemming te hebben gevraagd.

Als wij of onze onderaannemer met u een overeenkomst hebben gesloten om een bijdrage te leveren aan de content (voor onze eigen communicatie of voor campagnematerialen voor onze klanten), en u of uw bedrijf ons persoonsgegevens heeft verstrekt, zoals uw afbeelding, adres en/of bankrekeningnummer, zullen wij deze gegevens gebruiken om de overeenkomst met u uit te voeren. Op basis van onze legitieme belangen bewaren wij uw contactgegevens en de content als referentiemateriaal, en om contact met u te kunnen maken voor toekomstige projecten.

Als u meer wilt weten over het gebruik door de adverteerder van uw persoonsgegevens (zoals uw afbeeldingen) die zijn opgenomen in de content van een door ons ontworpen campagne, vraag dan informatie over uw persoonsgegevens op bij de desbetreffende adverteerder (bijvoorbeeld door de privacyverklaring van de desbetreffende adverteerder te raadplegen).

Geautomatiseerde verzameling van gegevens

Wij kunnen bepaalde informatie op geautomatiseerde wijze verkrijgen via functies die op uw computer zijn geïnstalleerd, zoals browsercookies en pixeltags. Om te weten welke functies wij gebruiken, hoe deze functies op uw computer zijn geïnstalleerd, welke informatie wij verkrijgen voor welk doel, en hoe u uw toestemming kunt geven en intrekken wanneer een dergelijke toestemming vereist is, zie ons Cookiebeleid.

Andere gebruiksdoelen

Daarnaast kunnen wij de hierboven vermelde informatie gebruiken op basis van ons gerechtvaardigde belang om onze activiteiten te beheren, te evalueren en te verbeteren (inclusief het ontwikkelen van nieuwe diensten, het door ontwikkelen en verbeteren van onze bestaande diensten, het beheren van onze communicatie en het uitvoeren van accounting, auditing en andere interne functies), om bescherming te bieden tegen fraude en andere criminele activiteiten, claims en andere aansprakelijkheden, en om die te identificeren en te voorkomen.

Wij kunnen de bovenstaande informatie ook gebruiken om te voldoen aan en naleving af te dwingen van toepasselijke wettelijke vereisten, relevante industriestandaarden en ons beleid, inclusief deze Privacyverklaring en onze Servicevoorwaarden.

Informatie delen

Wij kunnen uw persoonsgegevens indien nodig delen met serviceproviders die namens ons diensten uitvoeren, waaronder IT-providers, leveranciers van gegevensanalyses, e-mailproviders, content providers en audiovisuele productiebedrijven, voor de doeleinden die worden beschreven in deze Privacyverklaring. Wij staan onze serviceproviders niet toe om de informatie voor eigen doeleinden te gebruiken of openbaar te maken, behoudens indien dat nodig is om namens ons diensten te verlenen of om te voldoen aan wettelijke vereisten. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook delen met adverteerders indien uw gegevens worden gebruikt voor een campagne om onze overeenkomst met de adverteerder uit te voeren.

Wij kunnen ook informatie overdragen aan een derde (1) indien wij dit daartoe wettelijk of op basis van een gerechtelijke uitspraak (zoals een gerechtelijk bevel) verplicht zijn, of, indien er een wettige basis is, (2) in antwoord op verzoeken van een overheidsinstantie, zoals een wetshandhavingsinstantie; (3) indien dat nodig is om onze wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen; (4) wanneer wij van mening zijn dat openbaarmaking noodzakelijk of gepast is om lichamelijk letsel of andere schade of financieel verlies te voorkomen; (5) in verband met een onderzoek naar vermoedelijke of feitelijke illegale activiteiten; (6) indien wij onze onderneming of activa geheel of gedeeltelijk verkopen of overdragen (ook in geval van een reorganisatie, ontbinding of liquidatie); of (7) anderszins met uw toestemming.

 1. Andere online diensten en functies van derden

Deze Privacyverklaring beschrijft alleen de verwerking van uw persoonsgegevens voor onze doeleinden. De Site kan voor uw gemak en informatie links bevatten naar andere online diensten en websites (bijv. Facebook, Vimeo, Instagram, LinkedIn en Twitter-knoppen). Deze online diensten, websites en functies van derden kunnen onafhankelijk van ons werken.

De privacy praktijken van deze derden, inclusief details over de informatie die zij over u kunnen verzamelen, zijn onderworpen aan de eigen privacy verklaringen van die partijen. Wij raden u aan deze in te zien. Voor zover gekoppelde online diensten of functies van derden geen eigendom zijn van ons of onder zeggenschap van ons staan, zijn wij niet verantwoordelijk voor de informatiepraktijken van die derden.

 1. Uw rechten en keuzes

Als u ons toestemming heeft gegeven om gegevens voor een bepaald doel te verwerken, kunt u uw toestemming op elk gewenst moment weer intrekken door een e-mail te sturen naar het onderstaande e-mailadres, en zullen wij uw voorkeuren dienovereenkomstig aanpassen. Intrekking van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaande aan de intrekking. U heeft het recht om (1) toegang te vragen tot de persoonsgegevens die wij van u bewaren; (2) ons te verzoeken verzoek om die informatie bij te werken, te corrigeren, te wijzigen, (3) te wissen, of (4) te beperken, (5) bezwaar aan te tekenen tegen verwerking, inclusief voor direct-marketingdoelen, en (6) uw recht op dataportabiliteit uit te oefenen. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen zoals hieronder aangegeven bij “Contactgegevens”.

Om uw privacy te beschermen en beveiligen, kunnen wij aanvullende informatie vragen om uw identiteit te bevestigen voordat wij uw verzoek inwilligen. Als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens door ons in strijd is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming of andere wetgeving die de verwerking van uw persoonsgegevens regelt, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of de gegevensbeschermingsautoriteit in het land waar u woont of verblijft, de plaats waar u werkt of de plaats van de vermeende schending.

 1. Bewaren van persoonsgegevens

Wij bewaren persoonsgegevens die wij over u verkrijgen zolang dat gerechtvaardigd is (1) voor de hierboven beschreven doeleinden, in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacyverklaring, of (2) in verband met de van toepassing zijnde verjaringstermijn of (3) om te voldoen aan wettelijke voorschriften, vermeerderd met een redelijke termijn om reguliere verwijderingsroutines te kunnen uitvoeren.

 1. Hoe wij persoonsgegevens beschermen

Wij maken gebruik van administratieve, technische en fysieke veiligheidsmaatregelen om persoonsgegevens die wij verzamelen en bewaren te beschermen tegen onopzettelijke, onwettige of ongeoorloofde vernietiging, verlies, wijziging, toegang, openbaarmaking of gebruik.

 1. Persoonsgegevens van kinderen

De Site en onze social media-pagina’s zijn bedoeld voor een algemeen publiek en zijn niet gericht op of bedoeld voor kinderen jonger dan 16 jaar. Wij verzamelen of vragen niet bewust naar persoonsgegevens van kinderen jonger dan 16 jaar via de Site of onze social media-pagina’s. Als wij vernemen dat wij via onze Site en/of social media-pagina’s persoonsgegevens hebben verzameld van een kind dat jonger is dan 16 jaar, dan zullen wij die gegevens onmiddellijk uit onze archieven verwijderen. Als u van mening bent dat een kind dat jonger is dan 16 jaar ons persoonsgegevens heeft verstrekt, neem dan contact met ons op zoals hieronder aangegeven onder Contactgegevens.

 1. Contactgegevens

Om uw voorkeuren bij te werken, uw gegevens bij te werken of te corrigeren, een verzoek in te dienen, ons vragen te stellen over deze Privacyverklaring of om andere toepasselijke privacyrechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via email op info@de-reclamefabriek.nl of een brief sturen naar:

De Reclamefabriek Amsterdam B.V.

Helicopterstraat 23

1059 CE Amsterdam

Cookieverklaring

De Reclamefabriek Amsterdam B.V neemt uw privacy serieus. Wij verkrijgen bepaalde informatie via geautomatiseerde middelen, zoals via cookies, webserverlogboeken, pixeltags en andere technologieën (hierna gezamenlijk: “Cookies”) wanneer u onze websites, mobiele sites of applicaties bezoekt of gebruikt die links naar deze Cookieverklaring bevatten (hierna gezamenlijk: de “Sites”). In deze Cookieverklaring wordt uitgelegd hoe wij Cookies gebruiken, wat de doelen ervan zijn en hoe u ze kunt beheren. Voor meer informatie over onze procedures betreffende gegevensbescherming, zie onze Privacyverklaring.

Klik op een van de onderstaande links om naar de vermelde sectie te gaan:

 1. Wat zijn cookies
 2. Welke informatie verkrijgen wij via cookies?
 3. Cookies die op onze sites worden gebruikt
 • Essentiële Cookies
 • Functionele Cookies
 • Analytische Cookies
 1. Cookies verwijderen
 2. Contactgegevens
 3. Wat zijn cookies

Een “cookie” is een tekstbestand dat websites naar de computer van een bezoeker of een ander op het internet aangesloten apparaat verzenden om de browser van de bezoeker uniek te identificeren of om informatie of instellingen in de browser van de bezoeker op te slaan. Deze technologie kan helpen om (1) uw informatie te onthouden, zodat u die niet opnieuw hoeft in te voeren; (2) bij te houden en te begrijpen hoe u de Site gebruikt en ermee communiceert; (3) de Site af te stemmen op uw voorkeuren; (4) de bruikbaarheid van de Site te meten; (5) inzicht te verkrijgen in de effectiviteit van onze communicatie; en (6) de Site anderszins te beheren en te verbeteren.

 1. Welke informatie verkrijgen wij via cookies?

De informatie die wij via Cookies verkrijgen, kan bestaan uit het IP-adres van uw apparaat, uw domeinnaam, identificatiegegevens van uw apparaten, soort en kenmerken van het apparaat en het besturingssysteem, webbrowserkenmerken, taalvoorkeuren, clickstream-gegevens, uw interacties met de Sites (zoals de webpagina’s die u bezoekt, links waarop u klikt en functies die u gebruikt), de pagina’s die u hebben geleid of verwezen naar de Sites, data en tijden van toegang tot de Sites en andere informatie over uw gebruik van de Sites.

 1. Cookies die op onze sites worden gebruikt

Wij gebruiken drie categorieën cookies op onze sites:

Essentiële Cookies

Deze Cookies zijn essentieel voor het gebruiken van en navigeren op onze Sites. Essentiële Cookies helpen ons om informatie te verzamelen, zoals uw sessie-ID en andere serverinformatie, waarmee wij gebruikers kunnen verifiëren. Essentiële Cookies worden meteen verwijderd wanneer u uw browsesessie beëindigt, of binnen een korte tijd daarna.

Functionele Cookies

Deze Cookies verzamelen informatie over uw keuzes, onthouden uw voorkeuren, en stellen ons in staat om uw locatie te identificeren en uw taal te onthouden. Hierdoor kunnen wij de Sites die u bezoekt aan u aanpassen.

Analytische Cookies

Deze Cookies verzamelen informatie over hoe gebruikers navigeren en onze Sites gebruiken, zoals hoe de gebruikers onze Sites doorzoeken, welke pagina’s ze bekijken, hoe lang ze op een pagina blijven en of de pagina correct wordt weergegeven of dat er fouten optreden. Deze Cookies helpen ons om de prestaties van onze Sites te verbeteren en om onze Sites gebruiksvriendelijker te maken.

Deze Cookies worden aangeleverd door Google Analytics. Wij hebben de optie om gegevens met deze providers te delen uitgeschakeld. Wij gebruiken geen andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. Uw IP-adres wordt anoniem opgeslagen, en het laatste octet van het IP-adres wordt gemaskeerd. Wij hebben Google een verwerkersovereenkomst gesloten. De informatie uit Google Analytics cookies worden twee jaar bewaard.

 1. Cookies verwijderen

De meeste webbrowsers kunnen u informeren hoe u kunt stoppen met het accepteren van nieuwe Cookies, hoe u op de hoogte gebracht wenst te worden wanneer u een nieuwe Cookie ontvangt, en hoe u bestaande Cookies kunt uitschakelen. U kunt lezen hoe u dit voor uw specifieke browser kunt doen door op “help” in het menu van uw browser te klikken, of door een bezoek te brengen aan www.allaboutcookies.org. Indien u uw toestemming wilt intrekken, ga dan naar de helpfunctie van uw browser, of lees de uitleg die verschijnt wanneer u hieronder op de browser klikt die u gebruikt:

 • Internet Explorer
 • Firefox
 • Chrome
 • Safari

Voor mobiele apparaten kunt u zelf regelen en beheren hoe uw apparaat en browser bepaalde apparaat gegevens delen, door de privacy- en beveiligingsinstellingen op uw mobiele apparaat aan te passen. Houd er echter rekening mee dat u zonder Cookies mogelijk niet ten volle kunt profiteren van de Sites en/of onze producten en diensten.

 1. Contactgegevens

Indien u vragen hebt over deze Cookieverklaring, neem dan gerust contact met ons op via e-mail: info@de-reclamefabriek.nl